Nákupní košík: 0,00 £

You have no items in your shopping cart.

Ochrana osobních dat

1. O nás
Tato webová stránka vcetne všech souvisejících doménových jmen je vlasnena a provozována spolecností Kamagra 1st (dále jen my/nás/nám/námi), jejíž primární obchodní aktivita je prodej léciv a doplnku  spolecne s poskytováním informací na techto stránkách.

Pokud nás chcete kontaktovat, najdete potrebné informace na naší  kontaktní stránce.

2. Ochrana soukromí  a osobních dat
Všechna osobní data a soukromé údaje jsou chránena podle pravidel  uvedených na stránce ochrana osobních údaju.

3. Používání techto stránek.
(a) Tyto stránky mužete používat výlucne pro svou osobní potrebu.  Stránky ani jejich obsah nesmí být použity pro jakékoli ilegální aktivity.

(b) Použitím stránek nesmíte zpusobit žádné nepríjemnosti, obtíže nebo nepohodlí nám, našim zákazníkum nebo jiným uživatelum stránek.

(c) Vyhrazujeme si právo zastavit kdykoli provoz techto stránek z technických, regulacních, zákonných  nebo jiných duvodu. Vyhrazujeme si  též právo okamžite ukoncit Vaše užívání stránek pokud porušíte nekterá z techto ustanovení.

4. Použití stránek tretími stranami
(a) Tato stránka i odkazy v ní obsažené mohou obsahovat odkazy na jiné stránky propagující produkty, akce ci zboží . Jelikož nemáme žádnou kontrolu nad temito stránkami, nejsme zodpovední  za jejich prístupnost. Rovnež nijak nedoporucujeme ani nejsme zodpovední za jejich obsah , inzerované produkty ci služby a další odkazy na nich obsažené.

(b) Veškeré kontakty a vztahy se tretími stranami prostrednictvím našich stránek jsou výlucne záležitostí meza Vámi a tretí stranou. Nejsme zodpovední za jakékoli ztráty ci poškození vyplývajících z takových vztahu. Rovnež  neposkytujeme jakékoli zprostredkování  v techto vztazích.

5.  Ochrana duševního vlastnictví
(a) Tyto stránky a jejich obsah požívaji ochranu duševního vlastnictví vcetne práva na kopírování a ochranných známek jak je uvedeno v  poznámce o kopírování a ochranných známkách.

(b) Pokud není explicitne povoleno námi nebo tretí stranou zavazujete se nekopírovat, nestahovat, nemenit, neprizpusobovat, nepronajímat, neprodávat, znovu nepublikovat, nezobrazovat, nevysílat, nepredávat, jinak nerozširovat  žádný obsah techto stránek a rovnež ho nebo jeho cásti nepoužívat jako základ pro vytvárení  jiných produktu.v

6. Vyloucení odpovednosti
(a) Tyto stránky používáte výlucne na vlastní riziko. Stránky jsou poskytovány v aktuálním stavu a jejich prístupnost  není nijak zarucena. Nijak též nezarucujeme, že splní všechny Vaše požadavky. Pokud Váš pocítac nesplnuje systémové požadavky vcetne podpory kódování, je možné, že nebudete moci používat nekteré služby, prípadne ne všechny informace budou dostupné.

(b) Naše stránky jsou prístupné pres Word Wide Web - Internet, který je na nás nezávislý. Použití Internetu je výhradne na Vaši zodpovednost a muže být predmetem omezení národních i mezinárodních zákonu. Neprejímáme žádnou zodpovednost za jakékoli jiné informace, které získáte na Internetu.

(c) Obsah našich stránek je sestaven z ruzných zdroju a muže být kdykoli bez predchozího upozornení  zmenen. I když se snažíme udržovat naše stránky v co nejlepším stavu, nemužeme zarucit, že budou vždy úplné, presné, bez chyby a  že na nich nemuže být virus.

(d) Pokud zákon neríká jinak, tak vylucujeme jakékoli záruky ci podmínky  at explicitní nebo implicitní, obsažené ve smlouvách,  vyplývajících z porušení zákona (úmyslného i neúmyslného) nebo jiného porušení, vcetne (avšak ne pouze) jakékoli záruky kvality, schopnosti vyhovet urcitému úcelu nebo standardum péce ci dovedností.

(e) Názory a posudky Kamagra 1st obsažené na techto stránkách nemohou být vždy brány jako nezpochybnitelná fakta.

7.  Omezení rucení
Pokud zákon neríká jinak a s vyjímkou smrti nebo zranení vzniklých zanedbáním z naší strany, vylucujeme jakoukoli odpovednost za škody ci  poškození  jakéhokoli druhu vzniklé použitím našich stránek, vcetne spoléhání na informace v nich obsažené.

8. Vznik smlouvy
Prodejní smlouva mezi Vámi a Kamagra 1st je uzavrena až když akceptujeme Vaši objednávku,  probehne platba a pošleme Vám potvrzovací e-mail o zaslání zboží. Zasláním e-mailu bude považována smlouva za uzavrenou a danou Vám na vedomí bez ohledu na to zda e-mail obdržíte nebo ne.

9. Zrušení smlouvy a vrácení zboží
Máte nárok na vrácení jakéhokoli našeho objednaného zboží a plnou úhradu Vámi zaplacené cástky, pokud je zboží kompletní a obal neotevrený.  K tomuto úcelu je treba nám poslat vyrozumení do sedmi kalendárních dnu od obdržení zboží na formulári umísteném na naší kontaktní stránce.  Pokud budou podmínky splneny, bude platba vrácena do 28 dnu.

10. Všeobecná ustanovení
(a) Tyto obchodní podmínky predstavují kompletní smlouvu mezi Vámi a námi.

(b) Prípadné nedodržení práv ci nesplnení nároku, daných temito podmínkami, z naší strany neznamená zrušení  techto práv ci nároku.

(c) Tyto podmínky a vztahy mezi Vámi a námi podléhají zákonum Anglie a Walesu, které také mají výlucné právo rešit jakékoli spory.

(d) Vyhrazujeme si právo obcas zmenit tyto podmínky.  Zmeny platí od okamžiku zverejnení na našich stránkách a dalším Vaším užíváním techto stránek jsou považovány za Vámi akceptované.

(e) Vaše práva vyplývajíci ze zákona nejsou jakkoli dotcena.